Ano Ang Kahulugan Ng Primarya At Sekondaryang Sanggunian